پروژه ها

پروژه ها > پروژه های انجام شده > پروژه تونل نیایش

این پروزه مربوط به کانال تخلیه آبهای سطحی تونل می باشد که به تعداد 12000 عدد گریتینگ برای پوشش روی کانال مورد استفاده قرار گرفت