اخبار فروش و تولید گریتینگ

اخبار> اخبار فروش و تولید گریتینگ> تولید کننده گریتینگ

تولید کننده گریتینگ

"شرکت مشبک سازان آریا"

 

تولید عملی گریتینگ در سال 1398، 1500 تن در یک شیفت.

 

تولید عملی گریتینگ در شش ماه نخست سال 1399، 1200 تن در یک شیفت.

 

برای صرفه جویی در هزینه ها و اطمینان از کیفیت ، گریتینگ را از سازنده معتبر خریداری نمایید.