فایل ها

فایل ها> استاندارد طراحی گریتینگ

استاندارد طراحی گریتینگ

با توجه به الزامات و موارد فنی ذکر شده در این استاندارد می توان مناسب ترین گریتینگ را انتخاب نمود


دریافت فایل