اخبار فروش و تولید گریتینگ

افزایش تولید

با توجه به افزایش سفارشات گریتینگ الکتروفورج نسبت به گریتینگ دستی ( سنتی) این شرکت توانسته است طی 8 ماه گذشته میزان تولید 12 ماه سال گذشته را تکمیل نماید و با حجم سفارشات موجود تولید 2000 تن گریتینگ برای سال جاری قابل پیش بینی می باشد در حال حاضر از ساعت 8 صبح تا 8 شب کارگاه در حال تولید می باشد و در صورت وجود سفارش از سوی مشتریان توان دوبرابر شدن تولید امکان پذیر می باشد