مضرس کردن تسمه

خدمات> مضرس کردن تسمه

مضرس یا آجدار شدن تسمه

آجدار نمودن تسمه به منظور بیشتر بدانیم