مضرس کردن تسمه

خدمات> مضرس کردن تسمه

مضرس یا آجدار شدن تسمه

آجدار نمودن تسمه به منظور جلوگیری از لیز خوردگی صورت می گیرد و گریتینگی که با تسمه مضرس یا آجدار ساخته می شود جهت استفاده در صنایع نفت بخصوص بخش قیر و مازوت... بیشتر بدانیم