قیمت انواع پله و پاگرد

اخبار> قیمت انواع پله و پاگرد

کف پله در ابعاد 1000*300 میلیمتر

کف پله در ابعاد 1000*300 میلیمتر 
طول تسمه باربر 300 میلیمتر 
طول نیم تسمه 1000 میلیمتر 
به صورت تسمه در نیم تسمه 
تسمه باربر 5*25 میلیمتر بیشتر بدانیم