قیمت انواع گریتینگ الکتروفورج

اخبار> قیمت انواع گریتینگ الکتروفورج

گریتینگ الکتروفورج 1×6

گریتینگ الکتروفورج 1×6 متر 
 
از تسمه 3×30 و 5×30 میلیمتر 
 
چهارپهلوی 6×6 و مشبندی 100×30 و یا 50×30 میلیمتر بیشتر بدانیم